Werkwijze en stappenplan

Onze werkwijze met betrekking tot binnenmilieu-projecten bestaat uit een viertal stappen. Voor de uitvoering van de eerste twee stappen, het uitvoeren van een onderzoek en de rapportage daarvan, bedraagt ons tarief € 500,=. Dat is beduidend minder dan organisaties als de GGD rekenen voor een meting van het binnenmilieu.

Het stappenplan dat QL Projectburo hanteert is hieronder nader toegelicht. Het is een chronologisch proces dat we per stap doorlopen en hierbij aan u de keus laten of we gezamenlijk naar de volgende stap in het plan gaan.

We wisselen graag met u van gedachten met betrekking tot een eventuele samenwerking bij de verbetering van het binnenmilieu in uw organisatie!

verbeteren luchtkwaliteit scholenOnderzoek

De eerste stap in ons stappenplan bestaat uit het doen van onderzoek. Met gebruikmaking van geijkte meetapparatuur voeren we op de juiste momenten een aantal metingen uit die vervolgens kunnen worden afgezet tegen standaardwaarden om zo een inzicht te geven van de kwaliteit van het binnenmilieu. De voornaamste waarde die hier gemeten wordt is de CO2 waarde, maar ook de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur kunnen interessant zijn.

 

Rapportage

De gemeten waarden worden geanalyseerd en gepresenteerd door middel van een meetrapport. Dit meetrapport bevat niet alleen de meetgegevens afgezet tegen de standaardwaarden, maar bevat indien nodig tevens een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen richten zich op het verbeteren van het binnenmilieu zodanig dat de kwaliteit ervan aantoonbaar onder de kritische grens komt te liggen.

 

Advies

De geanayseerde meetresultaten en de gedane aanbevelingen worden in deze stap verder voorzien van een advies. In duidelijke bewoordingen zal dit advies nader worden toegelicht en uitgewerkt. Het advies geeft samen met de raportage niet alleen een duidelijk inzicht in de kwaliteit van het binnenmilieu, het geeft ook aan wat de meest economische oplossing zal zijn om de kwaliteit van het binnenmilieu te verbeteren en binnen de toegestane waarden te brengen. Het advies bevat tevens een technische situatieschets. Deze situatieschets kan dienen als richtlijn bij de aanvraag van offertes.

 

Uitvoering en begeleiding

De laatste stap in het proces behelst de daadwerkelijke uitvoering en begeleiding van het al dan niet aangepaste advies. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen de uitvoering en/of de begeleiding van een dergelijk traject elders onder te brengen. QL Projectburo heeft in ieder geval de kennis, expertise en de partners in huis die garant staat voor een solide uitvoering van uw binnenmilieu project.

 

QL Projectburo gaat echter nog een stapje verder: Wij kunnen u ook begeleiden bij de aanvraag van eventuele subsidies en u van dienst zijn bij de communicatie en PR rondom dit traject.

U kunt hier het stappenplan in PDF formaat bekijken: